Compliance - Flightright SE

Principdeklaration för Medien Union GmbH Ludwigshafen

Vår affärsverksamhet är i harmoni med vårt ansvar för människor och miljö!

Medien Union GmbH Ludwigshafen och dess syster-, dotter- och dotterdotterbolag förbinder sig till fullo att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter.

Detta åtagande inkluderar företagets skyldighet att förhindra brott mot mänskliga rättigheter i vår egen leverantörs- och värdekedja. Respekten för mänskliga rättigheter underbyggs av övertygelsen att respekt, rättvisa, förtroende och hänsyn till svagare parter är viktiga för en ansvarsfull bolagsstyrning. I dessa värderingar ingår också att stå upp för demokrati, tolerans och lika möjligheter.

Media Union kommer så långt som möjligt att sträva efter att inom koncernen och med affärspartner se till att de mänskliga rättigheterna respekteras och att skyldigheterna att iaktta tillbörlig aktsamhet i fråga om de mänskliga rättigheterna iakttas fullt ut.

Compliance

https://www.medien-union.de/compliance/
Rulla till toppen