Känd från:
  Tel: +46 852 506 063

Allmänna Villkor

Allmänna affärsvillkor/avbokningsinformation för flightright GmbH

(Version 3 november 2016)

​1. Avtalsinnehåll, flightrights tjänster

1.1
Vi övertar det uteslutande resultatbaserade tillvaratagandet av dina ersättningskrav (eventuellt även andra fordringar) enligt EU:s Förordning 261/2004 om passagerares rättigheter mot flygbolag (nedan kallat "Krav") i enlighet med följande bestämmelser.
För detta ändamål överlåts ersättningsfordringen oåterkalleligen till oss som förvaltare efter vårt val (hädanefter betecknad som "Överlåtandeprocessen") eller så godkänner du att vi genomdriver fordringen i ditt namn (hädanefter kallad "Fullmaktsprocessen").

1.2
Vi försöker utomrättsligt att genomdriva kraven gentemot flygbolagen och kommer att samla in den nödvändiga informationen (även från flygbolagen).

1.3
I de fall att våra egna ansträngningar för att genomdriva fordringen inte räcker till, kommer vi som en del av överlåtandeprocessen att anlita en advokat för juridisk (och möjligen även rättsligt) genomdrivande av fordringen, förutsatt att detta har en rimlig framgångsprognos. Vidare kommer vi att ge advokaten all tillgänglig information. Vi övertar kostnaderna för den av oss utsedde advokaten.
Som en del av fullmaktsprocessen rekommenderar vi dig att anlita vår advokat (hädanefter kallat "Advokatuppdraget"). Vi har också rätt att låta de advokater som driver ditt fall att agera i ditt namn inom och utanför domstolarna. Vi stöder dig också efter advokatuppdraget genom att ge advokaten all tillgänglig information samt ger kostnadsbefrielse för det juridiska arbetet (se. Avsnitt 6.4). Vi kommer att informera dig om den fortsatta juridiska processen.

1.4
Presentationen av våra tjänster på hemsidan www.flightright.de (eller andra flightright-sidor), och då särskilt ersättningsräknaren, utgör inte något bindande anbud för ett avtal.

2. Avtalets slutande, information

2.1
Efter att ha granskat ersättningsräknaren på vår webbsida ger du oss uppdraget (nedan betecknat som "Beställningsprocessen").
Genom att klicka på den därför avsedda beställningsknappen eller genom att skicka in de handlingar som tillhandahållits av oss (överlåtelseförklaring eller fullmakt), får vi ett bindande erbjudande om att ingå ett agentavtal för att genomdriva krav och biyrkanden. Vi antar anbudet genom en tydlig accept (exempelvis med e-post) eller genom att hävda fordringen gentemot flygbolaget.

2.2
Den i beställningsprocessen begärda informationen måste vara fullständig och korrekt. Den skall omedelbart korrigeras om de uppgifter som angivits vid registreringen ändrats eller om du upptäcker att felaktiga uppgifter angivits. Detta gäller framför allt för flyginformationen, din adress, telefonnummer och e-postadress.

3. Ersättning

3.1
Vi får en ersättning som uppgår till den överenskomna procentsatsen av den indrivna fordringen (nedan betecknad som "Ersättning") plus lagstadgad moms. Procentsatsen anges i beställningsprocessen. Om du väljer att lösa in fordring på annat sätt än kontantbetalning, exempelvis i natura (kuponger etc.), har vi rätt till en ersättning i reda pengar, som - såvitt vi inte har kommit överens om annat - baseras på värdet av naturaförmånen. Rätten till ersättning föreligger även om flygbolaget betalat direkt till dig (exempelvis med check).

3.2
Beräkningsunderlaget för ersättningen är summan (inklusive tillkommande dröjsmålsräntor) av samtliga betalningar som har gjorts av flygbolaget, sedan det senare fått våra betalningsuppmaningar med avseende på fordringen (nedan betecknad som "indriven fordring"). Om bara en delsumma av den totala ersättningssumman kunnat indrivas, beräknas ersättningen bara på den av oss indrivna delsumman. Detsamma gäller vid en förlikning med flygbolaget i enlighet med punkt 7.
Betalningar från flygbolaget (nedan även betecknade som "kostnadsersättningar"), för att betala advokatarvoden och/eller andra kostnader för den juridiska processen (nedan betecknat som “rättsliga kostnader"), betraktas inte som ingående i den indrivna fordringen.
Trots våra advokaters ansträngningar för att få fullständig kostnadsersättning, kan processkostnaderna i vissa situationer (oftast av civilrättsliga skäl) inte alls eller bara delvis genomdrivas mot flygbolagen. Om kostnadsersättningen i sådana fall inte räcker för att helt eller delvis kompensera de uppkomna processkostnaderna (nedan även betecknade som "kvarvarande processkostnader"), kommer värdet av den indrivna fordringen att minskas med denna summa. I dessa undantagsfall beräknas vår ersättning bara på detta belopp.

Exempel:
600 EUR indriven fordring
-200 EUR processkostnader
90 EUR kostnadsersättning
-110 EUR kvarvarande processkostnader
490 EUR beräkningsunderlag för ersättningen


3.3
Om våra ansträngningar inte lyckas uppstår inga kostnader för dig. Detta gäller även om våra avtalsjurister användes för att genomdriva kraven. Om du har anlitat en avtalsadvokat, ger vi dig i enlighet med avsnitt 6.4 kostnadsfrihet för dessa kostnader.

4. Fakturering, utbetalning

4.1
Vi har rätt att direkt dra av vår ersättning plus mervärdesskatt från hos oss inkommande betalningar (inklusive alla räntebetalningar).
Om advokat anlitats i fullmaktsprocessen kommer denne att vända sig till oss angående sitt arvode baserat på den tillerkända ersättningen.

4.2
Så fort vi har alla nödvändiga dokument, kommer vi korrekt att redovisa och utbetala det belopp som du har rätt till.

4.3
Du måste ange en bankförbindelse, som vi kan överföra pengarna till. Om alternativa betalningsmetoder önskas (till exempel PayPal, Bitcoin) skall lämpliga alternativ anges i stället för bankuppgifterna. Om du inte har något SEPA-konto kommer eventuella avgifter för överföring och uttag att debiteras dig. Om du tar emot betalningar från oss, som även är avsedda för andra medpassagerare, måste summan delas upp proportionellt.

5. Rättigheter och skyldigheter

5.1
Du hjälper oss att utföra våra avtalsförpliktelser. Efter förfrågan skall du, utifrån vad du känner till, delge oss all relevant fakta och information. Du ger oss de dokument/uppgifter som krävs för bearbetningen (särskilt boardingkort, annan flygdokumentation och korrespondens med flygbolaget) och omedelbart utan särskild begäran också ny information. Du ansvarar för att dokumenten/informationen är fullständig och detaljerad. Du skall på begäran och utan dröjsmål tillhandahålla all nödvändiga kompletterande information.

5.2
Du är skyldig att omedelbart informera oss om du (och/eller de som av dig angivits som medpassagerare) får ersättning eller motsvarande eller om flygbolaget på annat sätt kontaktat dig.

5.3
Innan vi fick ditt ersättningsuppdrag har du inte gett detta till någon annan. Inte heller bearbetas fordringen av en tredje part. Du kan inte heller ge andra tjänsteföretag advokater, eller privata eller offentliga organ samma uppdrag, (exempelvis SÖP*), medan vårt tjänsteavtal om fordringsindrivningen består. Inte heller kan du under avtalstiden själv vidta rättsliga åtgärder eller förfoga över fordringen.

5.4
Som en del av fullmaktsprocessen kan fordringen och arbetet med dess indrivande först överlåtas eller pantsättas till tredje part efter att vi först uttryckliga godkänt detta.

6. Advokatuppdrag, kostnadsfriställning

6.1
Som ett så kallat rättstjänsteföretag kan vi inte representera dig i en ordinarie civilrättslig domstol i Tyskland. Om våra utomrättsliga ansträngningar (inklusive betalningsföreläggande) helt eller delvis blir resultatlösa kommer vi i eget namn och med egen kostnadsrisk lämna över ärendet till en advokat för att inkräva fordringen i överlåtandeprocessen, förutsatt att framgångprognosen är positiv.

6.2
I fullmaktsprocessen rekommenderar vi dig att anlita en advokat om de under siffra 6.1 föreliggande förutsättningarna är uppfyllda. Om våra advokater anlitas ingås ett separat avtal mellan dig och vår advokat.
Du ger advokaten fullmakt att ta emot uttalande från oss, för din räkning, inom ramen för avtalsförhållandet. Vi förbinder oss att ersätta kostnaden för advokaten som utsetts av dig i enlighet med siffra 6.4.

6.3
Du tillåter oss att ge advokaten tillgång till handlingarna/informationen. Du förbinder dig att direkt besvara advokatens samtliga frågor rörande ärendet.

6.4
Om indrivandet av ersättningen misslyckas även efter att advokaten engagerats och utomrättsliga respektive rättsliga bemödanden inte gett något resultat, friställer vi dig från advokatkostnaderna.
Vi påtar oss också andra juridiska kostnader (inklusive rättegångskostnader, motpartens advokatkostnader samt andra eventuella kostnader i samband med internationella processer), om dessa inte ersätts av flygbolaget.

7. Rättslig- och utomrättsliga förlikning

7.1
En förlikning förutsätter ditt samtycke. Detta påverkar inte möjligheten för dig att ge oss eller om advokat anlitas, behörighet att i ditt namn ingå en förlikning inom på förhand givna kompetensgränser. Om så är fallet kräver förlikningar (när dessa ingåtts inom ramen för den givna kompetensen) inte några ytterligare godkännanden.

7.2
Om advokat anlitats är denne bara berättigade att ingå en oåterkallelig förlikning med vårt föregående godkännande. Samma gäller för återkallandet av en med vårt samtycke ingådd förlikning, tillbakatagandet av en fordring, ett processavbrott eller annat användande av fordringen.

7.3
Vid förlikningar (utomrättsliga eller inför domstol) kan advokatkostnaderna och eventuella domstolskostnader avräknas från de överenskomna förlikningssummorna, om dessa inte bestridits av flygbolaget (som vanligtvis är fallet).

8. Ångerrätt och information till konsumenter om densamma

Om du är konsument enligt definitionen i § 13 tyska BGB*, det vill säga en fysisk person som genomför en rättshandling med övervägande privat karaktär, har du rätt till lagstadgad ångerrätt. Denna beskrivs nedan:

Ångerrättsinformation

Ångerrätt

Du kan ångra detta avtal inom 14 dagar utan att behöva ange något skäl. Tidsfristen är 14 dagar från den dag då avtalet ingicks (enligt definitionen i siffra 2.1), men inte senare än vid mottagandet av denna ångerrättsinformation.
För att utöva din rätt, måste du till:

flightright GmbH 
Rudolf-Breitscheid-Str. 162
14482 Potsdam
Tel.: +49 (0) 331 9816 9040
Fax.: +49 (0) 330 2898 281 09
E-post: service@flightright.de

med en tydlig förklaring (till exempel, med brev, fax eller e-post med angivande av ditt ärendenummer) meddela att du vill frånträda avtalet. Du kan för ändamålet använda vår standardblankett (se nedan), som dock inte är obligatorisk.
För att kunna utöva ångerrätten räcker det med att du skickar in ditt ångermeddelande innan ångerfristen gått ut.

Ångerrättens betydelse

Om du ångrar detta avtal kommer vi omedelbart och dock senast inom 14 dagar från den dag vi fått uppsägning att återbetala alla betalningar som vi fått av dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de merkostnader som uppstått till följd av det faktum att du har valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans som rekommenderas av oss). För återbetalningarna använder vi samma betalningsmedel som användes i den ursprungliga transaktionen, om annat inte uttryckligen överenskommits. I vilket fall som helst debiteras inga extraavgifter för återbetalningen.

Om du begärt att vårt arbete skulle påbörjas innan ångerfristen löpt ut skall ett skäligt belopp betalas för det utförda arbetet. Beloppet motsvarar den aktuella andelen fram till den tidpunkt då vi informerades oss om utövandet av ångerrätten sett i relation till den i avtalet beskrivna tjänsten.

Särskild information

Ångerrätten upphör i förtid om tjänsten fullständigt har slutförts av oss och genomförandet påbörjats efter ditt uttryckliga medgivande och bekräftande av tjänsten. Ångerrätten upphör att gälla vid fullständig avtalsuppfyllelse från vår sida.
Om du vill säga upp avtalet kan du fylla i det här formuläret:

Förlaga för ångerblankett


Till:

flightright GmbH
Rudolf-Breitscheid-Str. 162
14482 Potsdam
Tel.: +49 (0) 331 9816 9040
Fax.: +49 (0) 330 2898 281 09
E-post: service@flightright.de


Härmed ångrar jag/vi det av mig/oss ingångna avtalet för följande tjänst
  • Beställt den:
  • Konsumentens namn:
  • Konsumentens namnteckning:
  • Datum:
Vi kommer omedelbart att bekräfta mottagandet av ångerblanketten.


Slut på ångerrättsinformationen

9. Avtalstid, uppsägning

9.1
Avtalet med oss upphör när fordringen indrivits eller om vi anser att ärendet inte har någon positiv genomförandeprognos. I sådana fall kommer du att informeras.

9.2
Båda parter kan när som helst säga upp avtalet. Vi förbehåller oss särskilt rätten att säga upp avtalet om du av oaktsamhet bryter mot dina rättigheter och skyldigheter enligt siffra 5.

9.3
Om du säger upp avtalet efter beställning och betalning av fordringen, kommer vår begäran om ersättning enligt siffra 4 att kvarstå.

10. Slutbestämmelser

10.1
Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland, med undantag av United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods * är tillämplig. Har du ingått avtalet som konsument och om du vid tiden för avtalets ingående uppehöll dig i ett annat land, skall även den obligatoriska lagstiftningen i detta land tillämpas.

10.2
Om du är näringsidkare och vid tidpunkten för avtalets ingående är skriven i Tyskland, är Potsdam (där vårt företag har sitt säte) exklusiv behörig domsaga. För övrigt gäller de tillämpliga bestämmelserna om fastläggande av lokala och internationella domsagor.