Lagstiftning om flygpassagerare: Vad är extraordinära omständigheter? - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

Lagstiftning om flygpassagerare: Vad är extraordinära omständigheter?

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

extraordinära omständigheter
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Många passagerare har säkert upplevt det någon gång. Man ser fram emot en semester eller en weekend och sedan väntar man i timmar på att planet ska lyfta på grund av dåligt väder eller en storm, eller så ställs flyget in helt och hållet. Inom luftfarten kallas dessa händelser för extraordinära omständigheter. Men vad exakt räknas som extraordinära omständigheter inom luftfarten och vilka rättigheter har passagerare när något sådant händer? Du kan läsa allt om detta här i vår bloggartikel.

Vad är EU:s flygpassagerarrättigheter?

Liksom många andra frågor som påverkar luftfarten i Europa fastställs extraordinära omständigheter i EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter och dess åtföljande förordning. EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter togs fram för att skydda flygresenärer från olägenheter som orsakas av långa väntetider eller inställda flyg som flygbolaget kunde ha undvikit. Det fullständiga namnet på förordningen är: ”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar”. Bland annat inrättades ett kompensationssystem som ett grundläggande skydd för passagerare, vilket bör uppmuntra flygbolagen att undvika förseningar och inställda flygningar där så är möjligt.

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter måste din flygning uppfylla vissa villkor för att du ska vara berättigad till kompensation. Flygningen måste antingen avgå från EU eller så måste flygbolaget vara baserat i EU och flygningen måste landa i EU. Den berörda flygningen får inte heller ha ägt rum för mer än 3 år sedan. Det är inte relevant för giltigheten av EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter om flygningen var en del av en paketresa eller en affärsresa.

Vad exakt fastställs i förordningen om flygpassagerares rättigheter?

 • Dina rättigheter vid nekad ombordstigning mot din vilja, inställda och försenade flygningar.
 • När du har rätt till kompensation på mellan 250 och 600 euro
 • Vilka tjänster flygbolaget måste tillhandahålla
 • När du får avboka och boka om ditt flyg i händelse av inställda eller kraftigt försenade flyg
 • Hur du ska informeras om inställda flyg och dina rättigheter (luftfartslagen)

Vad är ”extraordinära omständigheter” vid inställda och försenade flyg?

När man reser med flyg är det många saker som inte går som man skulle vilja. Särskilt vädret eller till och med strejker kan kosta passagerare mycket nerver och ännu mer tålamod. Men vad är oundvikliga extraordinära omständigheter? Och är extraordinära omständigheter också återbetalningsbara vid flygförseningar? Om flygbolaget inte är ansvarigt för flygförseningen behöver det inte betala ersättning enligt förordningen om flygpassagerares rättigheter. Detta gäller vid så kallade ”extraordinära omständigheter”. Dessa inkluderar

 • Stängning av flygplatsen eller luftrummet
 • Politisk instabilitet
 • Oundvikliga säkerhetsrisker
 • Strejker i flygtrafikledningen
 • Bird-strike
 • Åskväder

Ett undantag: flygbolaget kunde ha undvikit problemet. Om flygbolaget t.ex. inte hade tillräckligt med avisningsmedel när vintern satte in kan det vara ansvarigt för flygförseningen – särskilt om andra flygbolags plan kunde lyfta enligt tidtabell. Detta innebär att flygbolagen inte automatiskt är undantagna från att betala ersättning. Passagerarna kan därför ha rätt till ersättning om flygbolaget inte har vidtagit alla rimliga åtgärder för att minimera konsekvenserna av den extraordinära omständigheten.

EU-förordning 261/04: Extraordinära omständigheter

Extraordinära omständigheter kan kräva mycket tålamod, eftersom de vanligtvis är situationer där passagerare måste vänta mycket länge eller inte kan flyga alls. Men exakt hur beskrivs extraordinära omständigheter i EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter, som sedan 2004 har säkerställt att passagerare kan få kompensation på upp till 600 euro i händelse av nekad ombordstigning, inställda eller kraftigt försenade flygningar? Begreppet ”extraordinär omständighet” definieras inte närmare i EU-förordning 261/04. Om vi går efter ordalydelsen är det dock så att omständigheterna är extraordinära och kan leda till att kompensationsskyldigheten upphör. De ligger med andra ord utanför vad som är normalt vid passagerartransporter. Det handlar om yttre händelser som kan försämra eller omöjliggöra en planerad flygtrafik, till exempel ett tekniskt fel eller dåligt väder.

Hur kan jag hävda mina passagerarrättigheter?

Har du också drabbats av försenade eller inställda flyg och vet inte hur du ska göra för att hävda dina passagerarrättigheter? Vi har förberett en kort checklista för dig, som kommer att göra det lättare för dig att hävda dina rättigheter:

 • Du kan ha rätt till ersättning på mellan 250 och 600 euro enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter om ditt flyg är försenat med 3 timmar eller mer, inställt eller överbokat, eller om du har missat ditt anslutningsflyg.
 • Efter 2 timmars väntan på flygplatsen har du redan rätt till drycker och snacks från flygbolaget.

Krav

 • Du har checkat in i tid. (Normalt upp till 45 minuter före avgång)
 • Din flygstörning var inte mer än 3 år sedan
 • Flygbolaget är ansvarigt för flygstörningen. (Exempel: tekniskt problem eller sjuk flygbesättning)
 • Ditt flyg avgick antingen från EU (vilket flygbolag som helst) eller landade i EU (flygbolag baserade i EU)
 • Du har en giltig biljett och bokningsbekräftelse.
 • Typen av bokning, t.ex. privat-, affärs- eller paketresa, påverkar inte din rätt till ersättning.

Det är ofta svårt för passagerare att kräva ersättning på egen hand. Många flygbolag blockerar, ignorerar, förhalar och förvränger fakta för att slippa betala ersättning. Passagerare hamnar snabbt på egen hand. Vi hjälper passagerarna att få sina rättigheter tillgodosedda och kämpar för att de ska få sin ersättning. Eftersom vi vet vilka knep och ursäkter flygbolagen använder och vilka argument och bevis som krävs för att framgångsrikt utkräva ersättning, har vi redan kunnat vinna över 430 000 000 euro åt våra kunder. Använd helt enkelt vår beräkningsapp för en kostnadsfri koll av din flygresa. Om du är berättigad till ersättning kan du med bara ett klick ge oss i uppdrag att driva igenom dina anspråk.

Hur länge kan du kräva ersättning för flygförseningar?

EU-förordningen anger ingen preskriptionstid för anspråk på ersättning för inställda flyg. I Tyskland regleras detta därför av bestämmelserna i den tyska civillagen (BGB). Detta beslutades av Bremens distriktsdomstol (Ref.: 9 C 0270/12). Resenärer i Tyskland har alltså tre år på sig att hävda sina rättigheter som flygpassagerare och kräva ersättning eller återbetalning av biljett för ett inställt flyg. Den lagstadgade tidsfristen för detta beräknas i slutet av året. Om ditt flyg till exempel ställdes in den 18 september 2019 kan du kräva ersättning eller återbetalning av biljett från flygbolaget för det inställda flyget fram till den 31 december 2022. I andra europeiska länder som Frankrike eller Spanien gäller ännu längre tidsfrister: här har drabbade resenärer till och med 5 år på sig att kräva ersättning eller biljettåterbetalning för en inställd flygning enligt EU-förordningen.

Vilka tidsfrister gäller för ersättning vid flygförseningar?

Tidsfristen beror på i vilket land du vill göra din fordran gällande. I Tyskland gäller en tidsfrist på 3 år, medan den i Storbritannien är 6 år. Du kan läsa mer om tidsfrister för ersättning vid flygförseningar här.

När behöver ett flygbolag inte betala ersättning?

Ett flygbolag behöver inte betala ersättning om det finns oundvikliga extraordinära omständigheter. Då är flygbolaget inte ansvarigt för flygförseningen om flygbolaget vidtog alla rimliga åtgärder för att minimera konsekvenserna av den extraordinära omständigheten.  Om flygbolaget t.ex. har lagrat tillräckligt med avisningsmedel för en eventuell vinter och därmed är väl förberett, och flyget ändå ställs in, kan det hända att det inte behöver betala någon ersättning.

Du kanske också är intresserad av detta: Vilka är mina rättigheter vid en flygförsening?

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Din resa är bokad men nu kommer flygbolaget i vägen för din semesterlycka? Ditt flyg är överbokat, försenat eller inställt? Ditt bagage har blivit försenat eller kommit bort?

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till ersättning vid försening, inställt flyg, överbokning eller missad anslutning. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

Tips: Flightright hjälper dig att hävda dina rättigheter som flygpassagerare! Till och med i domstol om det behövs. Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. Enkelt ✅ snabbt ✅ & utan risk ✅ Kolla ditt flyg nu.

Som experter på flygpassagerares rättigheter driver vi igenom din rätt till ersättning mot flygbolaget!

Flightright kämpar som den marknadsledande konsumentportalen för upprätthållande av flygpassagerares rättigheter. Vi står upp för dina rättigheter i händelse av en flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning och hänvisar till europeiska unionens förordning om flygpassagerares rättigheter 261/2004. Flightrights experter på flygpassagerares rättigheter hjälper dig också gärna med återbetalning av biljetter och återbetalning för inställda paketresor.

Rulla till toppen